0. Definicje

0.1. Biuro Medea – oznacza Medea Centrum Zdrowego Wypoczynku z siedzibą we Wrocławiu, 53-150, ul. Gajowicka 170/1. NIP: 8951935579, Regon: 021179712, Zezwolenie na prowadzenie działalności turystycznej wydane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 780/41/2018.

0.2. Serwis – strona internetowa, pod którą Biuro Medea prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.medeacentrum.pl

0.3. Użytkownik – podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi przez Biuro Medea lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

0.4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

0.5. Cookies – oznacza dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
0.6. Cookies Biura Medea – oznacza Cookies zamieszczane przez Biuro Medea, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Biuro Medea za pośrednictwem Serwisu.
0.7. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Biura Medea, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

RODO

1. Polityka prywatności

1.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych do Biura Medea dobrowolnie w ramach korzystania z usług Serwisu jest Biuro Medea Centrum Zdrowego Wypoczynku Paweł Jaśnicki, z siedzibą we Wrocławiu, 53-150, ul. Gajowicka 170/1. NIP: 8951935579, Regon: 021179712. Kontakt telefoniczny: 796 092 236; mailowy: biuro[at]medeacentrum.pl.
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

1.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Biuro Medea przetwarza dane osobowe Użytkowników uzyskane od Użytkowników w celu świadczenia przez Biuro Medea usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie.
Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika w celu:
a. Zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej i jej wykonania;
b. Wykonania przez Biuro Medea obowiązków prawnych, rozliczeń finansowych, wystawiania i przechowywania faktur;
c. Poprawy jakości świadczonych usług, w tym badanie satysfakcji Użytkownika;
d. Przesyłania informacji informacyjnych, ofertowych, marketingowych (za zgodą lub na zapytanie Użytkownika).

1.4. Biuro Medea przetwarza następujące dobrowolnie podane dane osobowe Użytkowników:
a. Imię (imiona); b. Nazwisko;  c. Data urodzenia; d. Adres e-mail; e. Numeru telefonu.
Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i jej wykonania.

1.5. Biuro Medea może przekazać dane osobowe Użytkownika innym podmiotom, w tym:
a. Innym administratorom w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych, np. towarzystwo ubezpieczeniowe, przewoźnik, dostawca usług hotelowych, obiekt hotelowy.
b. W zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, Biuro Medea może w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony przekazywać dane Użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Biuro Medea może również przekazywać dane osobowe do państw spoza EOG, wobec których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony.

1.6. Biuro Medea przetwarza dane osobowe Użytkownika przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
a. Czas niezbędny do realizacji umowy; b. Czas wykonywania obowiązków prawnych (np. przepisy podatkowe); c. Czas do momentu wyrażenia sprzeciwu; d. Czas do momentu wycofania zgody.

1.7. W związku z przetwarzaniem przez Biuro Medea danych osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo:
a. Dostępu do danych osobowych,
b. Sprostowania danych osobowych,
c. Usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
f. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1.8. Media społecznościowe. Biuro Medea przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Biura Medea prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu Biura Medea, w tym w celu promowania własnej marki, oferty. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika portalu społecznościowego wynikają z regulaminu danego portalu.

RODO

2. Polityka Cookies.

2.1. Biuro Medea wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

2.2. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

2.3. Biuro Medea wykorzystuje Cookies w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, a w szczególności do:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

b. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego przybliżonej lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

c. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

d. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

e. w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

f. w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

g. w celu kierowania reklamy do Użytkowników, którzy odwiedzili stronę Biura Medea podczas korzystania z wybranych narzędzi firmy Google albo Facebook lub innych na stronach emitujących reklamy w ramach sieci reklamowych, które umożliwiają dopasowanie reklam do użytkownika;

h. Użytkownik w ustawieniach przeglądarki internetowej może uzyskać informacje, w jaki sposób może zapobiec akceptowaniu nowych cookies przez przeglądarkę, w jaki sposób ustawić przeglądarkę, aby informowała o fakcie otrzymania nowych cookies oraz w jaki sposób można całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku Użytkownika.

i. Użytkownik, który po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie nie chce, aby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinien usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.

3. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w sprawie Polityki prywatności i cookies, prosimy kontaktować się z Biurem Medea za pomocą zakładki Kontakt.