1. Co zawiera cena podana w ofercie ?

Podane w ofercie ceny standardowo zawierają: zakwaterowanie; ubezpieczenie KL, NNW, bagaż.

Pozostała zawartość pakietów jest indywidualna i podawana w ofercie wraz z ceną.

Oferta również może zawierać: wyżywienie (śniadanie / półwyżywienie / pełne wyżywienie / All inclusive wyżywienie); wstęp na baseny termalne lub inne Spa; wstęp na fitness i Wellness; konsultacje lekarskie; zabiegi Spa albo lecznicze; opłaty lokalne; parking …

2. Czy cena zawiera ubezpieczenie?

Tak, każdy klient jest ubezpieczony w AXA TU i R S.A od następstw nieszczęśliwych wypadków (2.000 Eur), kosztów leczenia (10.000 Eur), bagaż podróżny (200 Eur)

Polecamy dokupić dodatkowe ubezpieczenie (opcjonalnie): od kosztów rezygnacji z imprezy, rozszerzenia ubezpieczenia o choroby przewlekle, uprawianie sportów wysokiego ryzyka. Ogólne warunki ubezpieczenia są dostępne na stronie www.axa-polska.pl

3. Czy cena rezerwacji może ulec zmianie?

Cena może się zmienić z powodu zakończenia promocji, którą jest obejmowana.

Cena po dokonaniu rezerwacji, może ulec zmianie tylko ze względu na zmiany kursów walut, kosztów transportu lub opłat lotniskowych, portowych.

Większość naszych ofert zawiera darmową Gwarancję Niezmienności Ceny – cena zarezerwowanej podróży nie ulegnie zmianie do dnia wyjazdu (nawet w przypadku wzrostu kursów walut).

4. Jak otrzymam potwierdzenie przy rezerwacji przez Internet?

Po potwierdzeniu rezerwacji umowa rezerwacji jest wysyłana na Państwa adres e-mail. Na zapytanie – przesyłamy umowę również pocztą tradycyjną.

Po akceptacji umowy i dokonaniu płatności przesyłamy na Państwa adres Voucher (potwierdzenie rezerwacji) oraz polisę ubezpieczeniową.

5. Dla podróżujących samotnie ?

Niektóre obiekty posiadają pokoje 1-osobowe. W niektórych hotelach jest możliwość zakwaterowania 1 osoby w pokoju 2-osobowym. Często to wiąże się z dodatkową opłatą. Indywidualna oferta będzie zawierać wszystkie szczegóły – prosimy o kontakt..

6. Rachunek bankowy, szczegóły płatności ?

Rachunek bankowy biura znajduje się na umowie rezerwacji. Tytułem przelewu proszę wpisać nazwisko osoby, która dokonała rezerwacji wraz z numerem umowy.

7. Dla czego wam można zaufać ?

Spełniamy wszystkie wymogi Ustawy o usługach turystycznych, posiadamy zezwolenie nr 415/5/2010 na prowadzenie działalności turystycznej wydane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego…
SPRAWDŹ WIARYGODNOŚĆ ! ..

8. Zmiana lub anulacja rezerwacji :

W celu zmiany lub anulacji rezerwacji prosimy o kontakt z biurem

9. Jak mogę wykorzystać Voucher Rabatowy Medea ?

W celu uzyskania rabatu należy przesłać numer Vouchera Rabatowego na e-mail biura przed dokonaniem odpowiedniej rezerwacji.
Każdy Voucher Rabatowy można zrealizować jeden raz, tylko przy wpłacie ostatniej raty za rezerwację.
Przy jednej rezerwacji można wykorzystać maksymalnie jeden Voucher Rabatowy.
Każdy Voucher Rabatowy zawiera swój indywidualny i niepowtarzający się numer oraz termin ważności. Zarezerwowana impreza powinna odbyć się w terminie ważności Vouchera.
Voucher nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

10. Faktura VAT za rezerwację ?

Po wpłaceniu całości za rezerwacji prosimy o kontakt (biuro[at]medeacentrum.pl / +48796092236). Proszę o podanie: numer umowy; dane osoby lub firmy na którą wystawiamy fakturę; inne uwagi..

11. Jakie dokumenty należy ze sobą zabrać ?

Wyjeżdżając za granicę proszę zabrać ze sobą dowody osobiste lub paszporty, Voucher na zakwaterowanie, polisę ubezpieczeniową, dokumenty na samochód.

Klient jest zobowiązany posiadać ważny dowód osobisty i / lub paszport, dzieci muszą posiadać własny ważny dokument i zgodę na wyjazd.

12. Terminy płatności za rezerwację ?

W terminie, określonym w umowie uczestnik zobowiązany jest do zapłaty zaliczki w wysokości 10-29% ustalonej ceny imprezy (wysokość określona w umowie). Pozostałą kwotę umówionej ceny uczestnik zobowiązany jest wpłacić nie później niż na 25 – 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej (termin określony w umowie).

13. Reklamacje:

Ewentualne reklamacje bądź uwagi dotyczące usług należy zgłaszać w czasie pobytu za granicą u kierownika Hotelu lub Uzdrowiska, przedstawiciela MEDEA pod tel. +48796092236, u pilota bądź rezydenta w przypadku wycieczek. MEDEA przyjmuje reklamacje w ciągu 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Podstawę do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej ilości lub jakości świadczeń stanowi pisemna reklamacja wraz z uzasadnieniem. MEDEA ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji nie później niż 30 dni od daty jej doręczenia.

14. Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych :

Warunki Uczestnictwa dla klientów Medea Centrum Zdrowia i Wypoczynku s.c.

1. Organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy z dn. 29.08.1997r. o usługach turystycznych (tj. z 07.10.2004r. Dz.U. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.), jest Medea Centrum Zdrowia i Wypoczynku s.c. Ewa Dec-Fiłatow, Oksana Iasnitska, zwana dalej „MEDEA”, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślicznej 2A, wpisana do rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Dolnośląskiego pod numerem 415/5/2010, NIP 8992584042, REGON 020393194, gwarancja ubezpieczeniowa odpowiedzialności organizatora i pośrednika turystycznego – AXA numer 01.654.506

2. Akceptacja umowy przez uczestnika (w imieniu własnym i pozostałych uczestników) oznacza, że uczestnik przeczytał i zrozumiał treść zarówno Warunków, jak i umowy-zgłoszenia, na dowód czego uczestnik dokonuje zapłaty zaliczki lub całości za rezerwację. Umowę mogą zawrzeć wyłącznie osoby prawne i fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnik zgłaszający do umowy-zgłoszenia inne osoby, zawiera umowę na rzecz tych osób i jest on odpowiedzialny za dotrzymanie warunków umowy-zgłoszenia przez wszystkie osoby objęte zgłoszeniem. Uprawnienie do dokonania zmiany lub n rezygnacji z imprezy turystycznej przysługuje wyłącznie uczestnikowi zgłaszającemu inne osoby do umowy-zgłoszenia. Zawarcie umowy-zgłoszenia na rzecz osoby małoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów. Przez zaakceptowanie umowy-zgłoszenia uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich oraz pozostałych uczestników danych osobowych niezbędnych dla realizacji imprezy.

3. W terminie, określonym w umowie-zgłoszenia uczestnik zobowiązany jest do zapłaty zaliczki w wysokości 10-29% ustalonej ceny imprezy (określona w umowie). Pozostałą kwotę umówionej ceny uczestnik zobowiązany jest wpłacić nie później niż na 25 – 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej.

4. Każdy klient jest ubezpieczony w AXA TU i R S.A od następstw nieszczęśliwych wypadków (2000 Eur), kosztów leczenia (10.000 Eur), bagaż podróżny (200 Eur). Klient akceptuje Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Klient ma możliwość dodatkowego ubezpieczenia się od kosztów rezygnacji z imprezy, rozszerzenia ubezpieczenia o choroby przewlekle, uprawianie sportów wysokiego ryzyka. Ogólne warunki ubezpieczenia są dostępne na stronie www.medeacentrum.pl oraz www.axa-polska.pl.

5. Uczestnik potwierdza otrzymanie wszelkich szczegółowych, aktualnych informacji o przepisach paszportowych, wizowych, sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych związanych z udziałem w imprezie. Klient jest zobowiązany posiadać ważny dowód osobisty i / lub paszport, dzieci muszą posiadać własny ważny dokument i zgodę na wyjazd. Uczestnik odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone z jego winy i osób niepełnoletnich, pozostających pod jego prawną opieką.

6. Uczestnik ma prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty, jeżeli rezygnacja lub niemożność udziału w imprezie następuje z przyczyn leżących wyłącznie po stronie MEDEA. Należą do nich: zmiana istotnych warunków umowy-zgłoszenia, zmiana terminu. Rezygnacja z tych przyczyn może nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni, po otrzymaniu od MEDEA pisemnego powiadomienia. Rezygnacja z imprezy może nastąpić jedynie w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji następujących z przyczyn leżących po stronie uczestnika, MEDEA może dokonać potrącenie od osoby, w celu pokrycia kosztów poniesionych przez MEDEA w związku z przygotowaniem imprezy. MEDEA zawsze stara się zminimalizować koszty rezygnacji.

7. Ewentualne reklamacje bądź uwagi dotyczące usług należy zgłaszać w czasie pobytu za granicą u kierownika Hotelu lub Uzdrowiska, przedstawiciela MEDEA pod tel. +48796092236, u pilota bądź rezydenta w przypadku wycieczek. MEDEA przyjmuje reklamacje w ciągu 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Podstawę do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej ilości lub jakości świadczeń stanowi pisemna reklamacja wraz z uzasadnieniem. MEDEA ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji nie później niż 30 dni od daty jej doręczenia.

8. W sprawach nieregulowanych powyższymi ogólnymi warunkami stosuje się przepisy ustawy o usługach turystycznych z dn. 29.08.1997r. oraz kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory wynikające z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez sąd powszechny.

Zapoznałem się z wyżej wymienionymi warunkami uczestnictwa

[Dokonanie zapłaty zaliczki lub całości za rezerwację jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Warunków Uczestnictwa i Umowy-zgłoszenia]

15. Inne Pytania ?

Tel.: 71/ 78 39 400. Kom. +48 796 092 236. Faks. 71/ 707 21 24. Skype: baseny.termalne e-mail: biuro[at]medeacentrum.pl